LSS-myndighet

Om verksamheten

Åldrar: 0–21

LSS-myn­dig­he­ten ar­be­tar en­ligt la­gen om stöd och ser­vice till vissa funktionshindrade, LSS. Vi arbetar med barn och ung­do­mar som har sto­ra, om­fat­tan­de och var­ak­ti­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar för att ga­ran­te­ra dem go­da lev­nads­vill­kor. Hjäl­pen är in­de­lad i tio oli­ka in­sat­ser. För att få stöd en­ligt LSS ska be­rört barn el­ler ung­dom be­hö­va stöd i sin var­dag som in­te kan till­go­do­ses på an­nat sätt. De fles­ta in­sat­ser som myn­dig­he­ten er­bju­der är be­hovs­prö­va­de. Första prövningen som vi inom biståndsenheten gör är att se om barnet, ungdomen tillhör en så kallad personkrets i LSS, oftast krävs ett läkarintyg som stöd för denna bedömning.

I Haparanda har vi ett regelbundet samarbete med särskolan och fritidsverksamhet efter skoltid.

Vi har också samarbete med BUP, Barn och ungdoms psykiatrin i Kalix.

LSS verksamheten i Haparanda kan erbjuda korttidsverksamhet för miljöombyte och träning i självständigt boende.

Stöd en­ligt LSS kan per­so­ner få som:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder om de är stora och förorsakar  betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
  • har ett betydande      och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen    ålder föranledd av yttre våld eller      kroppslig sjukdom till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller      psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande,