Ungdomsmottagning

Om verksamheten

Åldrar: 13–25

Som ung be­hö­ver man ibland ett stäl­le dit man kan gå för att få hjälp och stöd. Ung­domsmot­tag­ning­en är till för al­la unga från 12 upp till 23 år. Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Ungdomsmottagningen är en frizon för ungdomar där det är lätt att samtala med vuxna om intima och känsliga frågor. Ungdomsmottagningen skall vidare utgå ifrån en helhetssyn som är medicinsk, social och psykologisk. Ett annat viktigt mål är att förebygga och att i ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka missbruk i alla former. På ung­domsmot­tag­ning­en i Haparanda arbetar en banrmorska som har tystnadsplikt.Du kan även komma i kontakt med en kurator eller läkare genom ungdomsmottagningen. Alla som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt. Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­giv­ning och stöd­jan­de sam­tal kring

  • sexologiska frågor och problem
  • identitets- och könsutveckling
  • könsroller och attityder
  • relationer till partner, familj, vänner och omgivning
  • pubertets- och kroppsutveckling
  • livsstilsfrågor och levnadsvanor

Ung­domsmot­tag­ning­en ger in­for­ma­tion, råd­gi­van­de och stöd­jan­de sam­tal samt i fö­re­kom­man­de fall un­der­sök­ning, för­skriv­ning och el­ler be­hand­ling kring

  • reproduktiv hälsa
  • preventivmedel
  • sexuellt överförbara infektioner
  • gynekologiska och andrologiska problem